ohislam-syiah

Syiah sesat! Selamatkan dirimu

ohislam-syiah

Akhir-akhir ini terdapat kecenderungan sebahagian umat Islam mencemuh dan mengutuk para sahabat Nabi r.hum. seperti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan lain-lain, bahkan lebih parah lagi melabelkan sahabat-sahabat tersebut sebagai munafiq dan kafir. Mereka melontarkan tuduhan bahawa sahabat menyembunyikan fakta-fakta penting agama dan juga menyelewengkan al-Quran. Mereka meragui kebenaran dan kesahihan ajaran Islam yang ada pada hari ini kerana ianya dibawa oleh sahabat Nabi s.a.w yang dikatakan munafik dan kafir dan sebagai alternatif mereka cuba menampilkan satu bentuk ajaran lain (Syiah) yang kononnya datang dari anak cucu Nabi s.a.w. (Ahlul bait)

Risalah ini bertujuan untuk memberi maklumat dan penjelasan kepada masyarakat
mengenai fahaman Syi‘ah* supaya mereka menjauhi dan tidak terpengaruh dengan
fahaman tersebut dan juga bertujuan untuk menyedarkan mereka yang terbabit
bahawa fahaman Syi‘ah adalah bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar.

“Individu yang dikatakan Imam oleh golongan Syiah sebenarnya tidak pernah mengaku menjadi imam atau mengajar segala ajaran yang dipegang oleh Syi’ah. Mereka diangkat sebagai Imam oleh golongan Syiah sebagaimana orang Kristian mengangkat Nabi Isa a.s. sebagai anak tuhan (walhal Nabi Isa a.s. sendiri tidak pernah mengaku menjadi anak tuhan).”

SIAPAKAH SYI‘AH?

Syi‘ah ialah golongan yang mendakwa Sayyidina ‘Ali lebih utama daripada sahabat-sahabat lain dan mereka mengkafirkan kesemua sahabat kecuali beberapa orang sahaja. Inilah  perkara pokok yang membezakan golongan Syi‘ah daripada golongan-golongan yang lain. Terdapat beberapa aliran di dalam Syi‘ah itu sendiri tetapi pada dasarnya masing-masing mempunyai konsep yang tersebut di atas iaitu mengkafirkan sahabat. Risalah ini akan memberikan tumpuan kepada Syi‘ah Imamiyyah Ithna ‘Asyariyyah (Syiah Imam 12) kerana kekeliruan yang timbul di dalam masyarakat sekarang ini ialah berhubung dengan Syi‘ah Imamiyyah Ithna ‘Asyariyyah. Syi‘ah inilah yang dipertikaikan oleh para ‘ulama’ di setiap tempat pada masa ini. Mereka adalah ramai bilangannya dan agak popular terutamanya selepas tercetusnya revolusi Iran.

SYI‘AH IMAMIYYAH ITHNA ‘ASYARIYYAH

Syi‘ah Imamiyyah Ithna ‘Asyariyyah ialah Syi‘ah yang mempercayai 12 orang imam yang dilantik oleh Allah secara berturutan seperti di bawah ini:-

1. ‘Ali bin Abi Talib (wafat 40 H)
2. Hasan bin ‘Ali (wafat 50 H)
3. Husain bin ‘Ali (wafat 61 H)
4. ‘Ali Zainal ‘Abidin bin Husain (wafat 94 H)
5. Muhammad al-Baqir bin ‘Ali Zainal ‘Abidin (wafat 117 H)
6. Ja‘far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir (wafat 148 H)
7. Musa al-Kazim bin Ja‘far as-Sadiq (wafat 183 H)
8. ‘Ali ar-Ridha bin Musa Kazim (wafat 202 H)
9. Muhammad al-Jawaad bin ‘Ali ar-Ridha (wafat 220 H)
10. ‘Ali bin Muhammad al-Jawaad (wafat 254 H)
11. Hasan bin ‘Ali al-‘Askari (wafat 260 H)
12. Muhammad bin Hasan al-‘Askari al-Mahdi (ghaib 260 H)

Muzakarah Jawatankuasa FatwaMajlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam dalam keputusannya yang bertarikh 5 Mei 1996 telah mewartakan kesesatan Syi‘ah dan mengharamkan pengamalannya di Malaysia. Antara negeri yang telah mewarta dan
mengharamkan Syi‘ah;

Selangor:
19  Januari 1998
W.Persekutuan:
3  April 1997

Terengganu:
25 September 1997
P. Pinang:
16 Januari 1997

N.Sembilan:
12  Mac 1998

Kelantan:
September 1987
Rujukan Lanjut:
www.islam.gov.my/e-rujukan/
syiah.html

Lakaran Imam 12 Syi`ah

Implikasi Sekiranya Ajaran Syiah Menular Terhadap:
Agama Islam: Asas-asas agama Islam seperti al-Quran dan Sunnah ditolak. Islam diberi gambaran yang buruk.
Kerajaan: Jatuhnya kerajaan seperti Iraq dan Iran. Umat Islam Ahlus Sunnah akan dizalimi, dianiayai dan didiskriminasi.
Ummah: Perpecahan, persengketaan malah pembunuhan akan berlaku di kalangan ummah.
Keluarga: Keruntuhan rumahtangga, perbalahan antara anggota keluarga dan lain-lain.

AMALAN-AMALAN DAN AJARAN SYI`AH YANG BERTENTANGAN DENGAN AGAMA DAN FITRAH MANUSIA
(Bersumberkan Kitab-Kitab Syiah)

*Imam Ja’far as-Sadiq berkata: “Pada tanah perkuburan Husain a.s. terdapat
penawar daripada segala penyakit dan ia adalah ubat yang paling besar.” (Man La
Yahdhuru al-Faqih j.2 hal. 600, Tahzib al-Ahkam j.2 hal. 26)
*Abu Hasan a.s. berkata: “Aurat itu ada dua iaitu qubul (kemaluan) dan dubur,
dubur ditutup oleh dua papan punggung, apabila telah ditutup kemaluan dan dua
telurnya maka auratnya telahpun ditutup.” (Al-Furu’ min al-Kaafi j.6 hal.51, Tahzib
al-Ahkam j.1 hal. 374)
*Imam Hassan al-Askari berkata: “Sesungguhnya ibu-ibu kami tidak
mengandungkan kami para imam di dalam perut mereka tetapi dipinggang dan
kami dilahirkan bukan melalui rahim tetapi melalui paha sebelah kanan kerana
kami adalah titisan cahaya Allah yang bersih dan dijauhkan daripada sebarang
kotoran.” (Bihar al-Anwar j. 51 hal. 2, 13, dan 17, I`lam al-Wara hal. 394)

*Khomeini berfatwa: “Mengikut pendapat yang kuat dan masyhur harus
menyetubuhi isteri pada dubur walaupun hal itu tidak disukai.” (Tahrir al-Wasilah
masalah ke 11 hal. 241)

*Abu Hasan bertanya Ja’far as-Sadiq tentang menyewa faraj, meminjamnya dan
menghadiahkan kepada sahabat-sahabat lalu beliau berkata: “Tidak mengapa.” (AlIstibsar j. 3 hal. 141)

*Memenuhi kehendak syahwat seperti meraba dengan penuh syahwat, memeluk,
mengacukan kemaluan ke paha kanak-kanak termasuk ke paha bayi yang masih
menyusu adalah diharuskan. (Khomeini, Tahrir al-Wasilah j. 2 hal. 216)

*Tafsiran pelik Syi’ah antaranya ayat 19,20 surah ar-Rahman yang bermaksud: “Dia
biarkan air dua laut (yang masin dan yang tawar) mengalir, sedang keduanya pula
bertemu, Di antara keduanya ada penyekat yang memisahkannya, masing-masing
tidak melampaui sempadannya”. Imam tafsir Syi’ah Ali bin Ibrahim al-Qummi
menukilkan riwayat daripada Ja’far as-Sadiq, katanya: “Ali dan Fatimah adalah dua
laut yang dalam salah satu tidak melampaui satu lagi”. (Tafsir al-Qummi jil. 2
hal.345)

*Tulisan di atas Kaabah Syiah
‘Ali Jaan’ yang bermaksud
‘Ali Adalah Kesayanganku’

Kaabah yang dibangunkan Syiah di Karbala
TANDA-TANDA SESEORANG TELAH DIPENGARUHI / TERJEBAK DENGAN SYIAH

Ciri-ciri di bawah adalah sebahagian dari petanda seseorang yang menganut ajaran Syiah. Berwaspadalah jika anda dapati tanda-tanda sebegini ini tampak mula kelihatan pada orang-orang yang anda sayang.

* Senantiasa memuja Sayyidina Ali dan melebihkan beliau daripada Sayyidina Abu Bakar & Umar
* Memperlekeh dan memandang rendah kepada sahabat-sahabat Nabi s.a.w.
* Sering menghimpunkan (jamak) sembahyang Zuhur bersama Asar dan Maghrib bersama Isya’ tanpa sebarang sebab.
* Kaki tidak dibasuh ketika berwuduk sebaliknya hanya disapu sahaja.
* Sujud di atas batu Karbala ketika solat.
* Menepuk paha ketika memberi salam sesudah sembahyang.
* Tidak mahu makan ikan yang tidak bersisik.
* Melewatkan berbuka puasa sehingga hampir waktu Isya’.
* Memarahi orang yang puasa Asyura.
* Sering memperkatakan tentang keperluan kepada imam zaman ini (imam
mahdi).

Maklumat lanjut berkenaan Syiah boleh
didapati melalui laman web di bawah:
1. www.islam.gov.my/e-rujukan/syiah.html
2. www.abunaaielah.blogspot.com
3. www.tenteradajjal.blogspot.com
4. www.hakekat.com
5. www.kr-hcy.com/shia
6. www.ansar.org/english
7. www.alburhan.com/

12 orang Imam dengan ciri-ciri yang tertentu. Mereka juga dikenali dengan Imamiyyah sahaja. Nama lain bagi mereka ialah Ja’fariyyah kerana sebahagian besar ajaran mereka dikaitkan dengan Imam Ja’far as-Sadiq. Rafidhah juga merupakan gelaran mereka kerana fahaman-fahaman dan ‘aqidah-‘aqidahnya yang melampau.

Mereka percaya Imam Kedua Belas (Muhammad bin Hasan al-Askari) telah ghaib dan akan bangkit sebagai Imam Mahdi sebelum kiamat untuk menghukum Abu Bakar, Umar, Aisyah dan sahabat2 yang lain di dalam peristiwa raj’ah (kebangkitan sebelum kiamat).

Mereka juga percaya kepada al-bada’ (tuhan jahil), penyelewengan al-Qur’an,
kemurtadan para sahabat termasuk Sayyidina Abu Bakar, ‘Umar, ‘Utsman r.a. dan sahabat-sahabat besar Rasulullah s.a.w. yang lain, kemaksuman (tidak berdosa) para imam.

Fahaman Syi’ah dipercayai mula merebak di Malaysia selepas kejayaan Revolusi Khomeini di Iran pada tahun 1979. Pengaruh ajaran dan fahaman ini menular ke negara ini melalui propaganda-propaganda mereka seperti bahan cetak, teknologi internet, orang perseorangan sama ada yang berkunjung ke Iran atau yang datang dari Iran dan sebagainya.

Fahaman Syi‘ah ini semakin tersebar luas apabila beberapa orang pensyarah universiti tempatan telah memainkan peranan untuk menyebarkannya secara serius kepada para pelajar di Institut Pengajian Tinggi. Pengaruh fahaman ini kian menular ke negeri-negeri di Semenanjung Malaysia, antaranya Kedah, Kelantan, Johor, Perak, Wilayah Persekutuan, Selangor dan lain-lain.

ANTARA AKIDAH SYI’AH YANG MENYELEWENG DAN BERCANGGAH DENGAN AJARAN ISLAM
AGAMA SYI‘AH- Penyelewengan Al-Quran. Golongan Syi’ah terutamanya ulama-ulama yang menjadi paksi kepada
agama mereka beri’tiqad bahawa al-Quran yang dihimpunkan oleh sahabat-sahabat r.a. dan berada di tangan umat
Islam sekarang telah diselewengkan dan ditokok tambah. Antaranya Sayyid Ni`matullah al-Jazaairi mengatakan:
“Bahawa tokoh-tokoh Syi‘ah telah sepakat tentang sahihnya hadits-hadits yang sampai ke peringkat mutawaatir yang
menunjukkan dengan jelas tentang berlakunya penyelewengan al-Quran (An-Nuuri At-Thabarsi, Fashlu al-Khitaab, hal.
30). Pegangan tersebut adalah berdasarkan kepada lebih daripada dua ribu riwayat sahih daripada imam-imam
maksum di sisi mereka yang jelas menunjukkan berlakunya tahrif (penyelewengan) di dalam al-Quran.

AGAMA ISLAM- Ulama-ulama Islam sepakat kepercayaan bahawa al-Quran telah diselewengkan adakan satu
kekufuran. Ibnu Qudamah berkata: “Tiada khilaf di kalangan orang-orang Islam pendapat tentang kufurnya orang yang
mengingkari al-Quran sama ada satu surah atau satu ayat atau satu kalimah yang disepakati bahawa ia adalah alQuran.” (Lam’ah al-I’tiqad Bab Al-Quran Adalah Kalam Allah jil. 1 hal. 17).

AGAMA SYI‘AH- Kepercayaan Bahawa Imam 12 Dilantik Dari Pihak Allah, Mempunyai Sifat-Sifat Kenabian Bahkan
Imam Dianggap Lebih Tinggi Daripada Nabi. Dinyatakan dalam Kitab `Aqaid al-Imamiah oleh Syeikh Muhammad
Redha al-Muzaffar, hal. 72: Akidah Kami Tentang Imam itu Maksum Kami mempercayai bahawa imam-imam itu seperti
nabi-nabi, ia wajib maksum dan terpelihara daripada sifat-sifat yang buruk dan keji yang nyata dan yang tersembunyi,
semenjak daripada kecil sehinggalah mati, sengaja atau lupa sebagaimana mereka juga terpelihara daripada sifat lupa,
tersalah dan lain-lain. Khomeini menyatakan: “Kita tidak dapat menggambarkan para imam itu mempunyai sifat lupa
dan lalai.” (Khomeini, Al-Hukumah Al-Islamiyah, hal. 91) Khomeini berkata lagi: “Sesungguhnya imam itu mempunyai
kedudukan yang terpuji yang tidak sampai kepadanya malaikat yang hampir kepada Allah dan nabi lagi rasul”. (AlHukumah al-Islamiah – hal 52)

AGAMA ISLAM- Maksum adalah sifat khusus para nabi dan rasul. Memberikan sifat tersebut kepada orang lain selain
dari mereka bermakna menafikan ‘akidah bahawa Nabi Muhammad s.a.w. adalah penyudah sekalian nabi-nabi. Allah
berfirman: “Nabi Muhammad itu bukan bapa bagi seseorang dari orang lelaki kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan
penutup Nabi-nabi.” (Al-Ahzab 40)

AGAMA SYI‘AH- Al-Bada.’ Dari segi bahasa al-Bada’ bermaksud nyata sesuatu yang sebelumnya tersembunyi.
Menurut akidah Syi‘ah, al-Bada’ ialah ilmu Allah berubah-ubah berdasarkan sesuatu peristiwa yang berlaku. Dalam kata
lain, Allah mengetahui sesuatu perkara hanya selepas berlakunya perkara tersebut. Ini bermaksud Allah jahil atau tidak
mempunyai ilmu yang meliputi. An-Naubakhti menyebutkan bahawa Ja’afar bin Muhammad al-Baqir telah menentukan
anaknya Ismail sebagai Imam sesudahnya (sebagaimana ketentuan Allah kerana Syi’ah mengatakan imam-imam
dilantik dari pihak Allah) dan beliau telah mengisyaratkan kepadanya semasa hidup lagi, tiba-tiba Ismail mati ketika
beliau masih hidup. Maka Ja’afar pun berkata: “Tidak pernah berlaku kepada Allah (al-Bada’) berhubung dengan
sesuatu seperti mana berlaku kepadanya berhubung dengan Ismail anakku.” (Firaq as-Syiah hal. 84).

AGAMA ISLAM- Ilmu Allah sejak azali adalah meliputi segala sesuatu dan tidak berlaku sebarang perubahan
kepadanya mengikut peristiwa yang berlaku kepada manusia. Allah menjelaskan perkara ini di dalam al-Quran alKarim: “Allah mengetahui pengkhianatan (penyelewengan dan tidak jujur) pandangan mata seseorang, serta
mengetahui akan apa yang tersembunyi di dalam hati.”(Al-Mukmin 19). Dan: “Dan sesungguhnya Allah ilmunya meliputi
segala sesuatu”.(Al-Talaq 12).

AGAMA SYI‘AH – Taqiyyah (berpura-pura). Taqiyyah merupakan konsep atau ciri penting yang tidak dapat dipisahkan
dari ajaran Syi‘ah . Taqiyyah pada hakikatnya adalah “berdusta dan berbohong”. Riwayat-riwayat tentang pentingnya
taqiyyah di sisi Syi’ah banyak terdapat di dalam kitab-kitab utama mereka. Antaranya apa yang dikemukakan oleh alKulaini: Abu Umar al-A’jami katanya Ja’far as-Sadiq a.s. berkata kepadaku “Wahai Abu Umar, Sesungguhnya sembilan
persepuluh daripada agama itu terletak pada Taqiyyah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak mempunyai
Taqiyyah dan Taqiyyah itu ada pada tiap-tiap sesuatu, kecuali dalam masalah arak dan menyapu dua khuf (al-Usul Min
al-Kafi, jil. 2 hal. 217).” Di antara hakikat taqiyyah ialah apa yang disebutkan oleh Imam Jaa’far As-Sadiq a.s. kepada
Sulaiman bin Khalid (perawi hadis): “Wahai Sulaiman! Sesungguhnya engkau berada di atas agama yang sesiapa
menyembunyikannya akan dimuliakan oleh Allah dan sesiapa yang menyebarkannya akan dihina oleh Allah.” (Al-Kafi
jil. 2, hal. 222)

AGAMA ISLAM – Jujur dan amanah adalah merupakan ciri penting di dalam Islam sehingga ia menjadi salah satu
syarat kesempurnaan iman. Rasulullah s.a.w. bersabda: “Tidak beriman orang yang tidak mempunyai sifat amanah.”
(Riwayat Imam Ahmad). Kerana itu ulama Islam di zaman lampau tidak mahu menerima riwayat yang dikemukakan oleh Syi‘ah kerana mereka mengamalkan pembohongan. Sehubungan dengan itu Imam Syafie berkata: “Tidak pernah
aku melihat golongan yang menurut hawa nafsu yang lebih pembohong dari golongan Syi‘ah .” (Al-Kifayah, hal. 49, asSuyuti, Tadrib Ar-Rawi, jilid 1, hal. 327)

AGAMA SYI‘AH – Mengkafirkan Para Sahabat Rasulullah s.a.w. Akidah ini merupakan salah satu ciri yang tidak dapat
dipisahkan dari ajaran Syi’ah dan memisahkannya bermakna meruntuhkan ajaran Syi’ah itu sendiri. Al-Majlisi
mengemukakan satu riwayat berbunyi: Kebanyakan sahabat adalah munafik, tetapi cahaya nifaq tersembunyi di
zaman nabi. Tetapi apabila wafat Nabi s.a.w ternyatalah cahaya nifaq itu melalui wasiat Nabi s.a.w. dan mereka itu
kembali murtad”. (Bihar al-Anwar jil. 27, hal 64). Al-Kulaini meriwayatkan dari Muhammad al-Baqir a.s. katanya: “Para
sahabat telah menjadi murtad sepeninggalan Rasullullah s.a.w kecuali tiga orang dari mereka.” Aku bertanya (kata
perawi): “Siapakah yang tiga itu?” Abu Jaafar menjawab: “Miqdad bin al-Aswad, Abu Zar al-Ghifari dan Salman al-
Farisi.”(ar-Raudhah Min al-Kafi, jil. 8 hal 245)

AGAMA ISLAM – Keadilan dan kedudukan sahabat yang tinggi adalah jelas berdasarkan al-Quran. Antaranya: “Dan
orang-orang yang terdahulu yang mula-mula (berhijrah dan memberi bantuan) dari orang-orang “Muhajirin” dan
“Ansar” dan orang-orang yang menurut (jejak langkah) mereka dengan kebaikan (iman dan taat), Allah redha akan
mereka dan mereka pula redha akan Dia, serta Dia menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di
bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; itulah kemenangan yang besar”.(at-Taubah
100). Mengingkari yang sahabat adalah adil bererti mengingkari al-Quran.

AGAMA SYI‘AH – Menghalalkan Nikah Mut’ah. Nikah Mut’ah adalah sebenarnya perzinaan di atas nama Islam.
Nikah Mut’ah ialah satu bentuk perkahwinan kontrak tanpa wali dan saksi, untuk suatu tempoh waktu tertentu dengan
sedikit maskahwin sahaja dengan tiada sebarang tanggungjawab, nafkah, pusaka dan perkara-perkara lain yang
berkaitan dengan perkahwinan biasa. (al-Kafi jilid 5, ms 286), Perkahwinan ini semata-mata berlandaskan nafsu dan
untuk berseronok. Boleh dikahwini sehingga seribu wanita (Wasaailu As Syiah jil. 14 hal. 480). Diriwayatkan daripada
Muhammad Al-Baqir berkenaan mut’ah katanya: “Ianya bukan termasuk daripada empat (isteri). Mereka tidak
diceraikan dan tidak mewarisi. Mereka hanyalah perempuan yang disewakan.” (al-Kafi jilid 5, ms 284). Tidak
menganggap halal mut’ah seolah-olah tidak beriman. Diriwayatkan daripada Muhammad al-Baqir katanya: “Bukan dari
kalangan kami orang yang tidak mempercayai raj’ah dan tidak menganggap halal mut’ah kita”. (Man La Yahduruhu alFaqih jil.3 hal 458)

AGAMA ISLAM – Nikah Mut’ah yang diamalkan oleh Syi’ah tiada bezanya dengan perzinaan dan pelacuran di
samping merendahkan martabat wanita serendah-rendahnya. Kerana itu ia telah diharamkan oleh Nabi Muhammad
s.a.w buat selama-lamanya sehingga hari kiamat menerusi hadits-hadits sahih sebelum Baginda wafat melalui
beberapa orang sahabat dan salah seorangnya adalah Saidina Ali sendiri seperti katanya: “Bahawa Rasulullah s.a.w.
melarang nikah mut’ah pada hari peperangan Khaibar dan melarang juga memakan daging keldai kampung.” (Riwayat
Ibn Majah dan al-Nasa’i)
Gambar-Gambar Sekitar Perayaan Kufur Syi`ah Tatkala Menyambut 10 Muharram

BAGAIMANA AJARAN SYIAH DISEBARKAN DALAM MASYARAKAT

1. Menghantar pelajar-pelajar dari Iran ke Universiti Awam dan Swasta
2. Menyiarkan artikel berbau Syiah di akhbar perdana dan majalah-majalah
3. Menyebarkan risalah dan buku-buku propaganda Syiah di tempat awam
4. Menyertai expo-expo terutamanya anjuran badan-badan Islam
5. Meresapi dalam jemaah-jemaah Islam
6. Menganjurkan kelas-kelas tahfiz dan terlibat dalam sistem pendidikan bermula dari pra sekolah.
7. Berkahwin dengan pemuda-pemudi Sunni
8. Bergerak aktif di alam siber dengan menyebarkan
dakyah Syiah dan berdebat di forum-forum sunni

Nota: Sebarluaskan risalah ini jika anda prihatin terhadap ancaman yang melanda akidah umat Islam.

Berikut dikepilkan bersama beberapa video sebagai pencerahan buat tatapan kalian. Semoga jelas.

 

109 thoughts on “Syiah sesat! Selamatkan dirimu”

 1. Kita terlalu risau mengenai syiah, sedangkan berlambak yang kononya golongan sunnah wa jamaah yang jauh dari pegangan Islam.

  Mahmoud Ahmadinejad adalah syiah, tapi perwatakan dia jauh lebih baik dari sesetengah pemimpin yang dari sunnah wa jamaah.. tak jauh, dari malaysia je.

 2. kita risau akan pngaruhnya. da’yah2 yg ada dlm syiah mmpu mr0sakkan kita. tntang ke”berlamak”an golongan kononya ASWJ itu, mgkin mreka ktandusan kesedaran krn mgkin jga mrk x prnah mmberi ruang kpd hati utk mndpat santapan rohani yg sbnar dan pd msa yg sma mnjurus kpd mndalami ilmu agama.
  disini bukan isu pemimpin atau sesiapa. kalau kta ckap psal pucuk pimpinan di m’sia ni, kita b0leh buat apa? meraung? mel0l0ng berhimpun? pernahkah kta d0akan utk Tawfiq dan Hidayah dari Allah S.W.T kpd pemimpin2 kita? di sini, ulama berperanan utk mnegur umara. brulah d0a drpd rakyat2. bukan masalah siapakh gerangan yg memimpin, tetapi yg lebih utama apakah yg dia bawa utk memimpin kita. ingatlah, kta bkan perjuangkan individu, parti atau mna2 kmpulan. ttpi, yg kta prjuangkan adlah agama kita.
  Wallahu a’lam. cuma secebis buah fikiran dr seorang pelajar. maaf jka trkasar bhasa :)
  Qolbun Saleem´s last blog post ..Test

 3. syiah tu blh dikatakan mcm musuh dlm selimut bg umat Islam.
  ni bukan soal ahmadinejad, tapi benda ni melibatkan soal akidah.
  klu nk dikatakan tentang perwatakan, ramai anggota freemason & illuminati sangat baik perwatakan mereka, luaran nmpak humble, hebat.
  tapi kita sendiri x tahu apa sebenarnya rancangan mereka.
  syiah ni pelik sikit, harap-harap rakyat Malaysia x tertipu dgn plan yang memperdayakan.

 4. seseorang itu tidak akan dikira kafir sekiranya masih lagi menyebut kalimah syahadah…tidak pernah pula sy mendengar syiah jaafariyah mengkafirkan sahabat..tntg kesalahan apa yg mereka (sahabat Rasululullah) lakukan itu adalah urusan Allah.Jika mahu bertanya tntg syiah, jgnlah bertanya dgn org yg berada di jalanan, sebaliknya bertanyalah dgn para imamnya..dan sumber yg diambil janganlah diambil sedikit sahaja tanpa pembahasan lanjut dan janganlah diambil dr smber internet yg tanpa batas dimana tidak diketahui kesahihannya…cuma, jika ia bertentangan dgn quran dan sunnah, maka tertolak ia.cm, byk prkara yg ditulis dlm laman ini sgt bercanggah dgn yg sebenarnya dlm syiah 12 imamiyah.

  permasalahan skrg mgkin perlu diketengahkan adalah kes2 murtad dan umat islam sndiri yg semakin jauh dr Quran dan sunnah. I am not the best person to discuss about this, cm sy rs terpanggil utk pihak tuan mengkaji nya dgn lebih mendalam…jika tidak menerimanya tdk mengapa..mgkin the best figure di malaysia yg sy boleh cdgkan agar tuan boleh baca karyanya adalah faisal tehrani..

  tntg ahmadinejad, yes he is one of the best PM yg really2 down to earth that I never see in the Malaysia especially…apa pun, terima kasih tuan punya blog..sy xsengaja terbaca blog tuan.keep up the good work, mg Allah bless u. salam dan solawat.

 5. “12 orang Imam dengan ciri-ciri yang tertentu. Mereka juga dikenali dengan Imamiyyah sahaja. Nama lain bagi mereka ialah Ja’fariyyah kerana sebahagian besar ajaran mereka dikaitkan dengan Imam Ja’far as-Sadiq. Rafidhah juga merupakan gelaran mereka kerana fahaman-fahaman dan ‘aqidah-‘aqidahnya yang melampau.

  Mereka percaya Imam Kedua Belas (Muhammad bin Hasan al-Askari) telah ghaib dan akan bangkit sebagai Imam Mahdi sebelum kiamat untuk menghukum Abu Bakar, Umar, Aisyah dan sahabat2 yang lain di dalam peristiwa raj’ah (kebangkitan sebelum kiamat).”

  Petikan di atas tu same sangat ngan kepercayaan Christian Mormon. Agak pelik sebab dinyatakan di sini yang Syi’ah juga percaya akan benda yang sama.

  Bezanya dengan kepercayaan Mormon, 12 sahabat digantikan dengan 12 kaum. Kaum terakhir ialah Manasseh dan Ephraim, iaitu nama yang selalu disebut oleh kaum Yahudi ketika hari Sabbath. Manasseh dan Ephraim dikatakan akan membunuh kesemua sebelas kaum Yahudi yang lain ketika hari kiamat mereka.

  Saya tidak mempunyai sebarang niat untuk menambah kekeruhan atau menimbulkan kekacauan. Hanya menyatakan bahawa fakta yang dikemukakan adalah terlalu sama dengan kepercayaan Yahudi.

  Bagi saya, setiap Muslim yang percaya kepada Rukun iman dengan sepenuh hatinya, dan menunaikan Rukun Islam yang lima, maka dia adalah Muslim. Syi’ah atau tidak, benar atau sesat, itu terletaklah kepada Allah untuk menentukan. Wallahua’lam.
  Pensel Picit´s last blog post ..Keindahan Islam: Muslim dan Solat

 6. pengaruh dan ajaran syiah di Malaysia semakin menjadi-jadi. Justeru, pendedahan lebih di media massa haruslah di kuat kuasakan bagi menjana generasi yang gemilang dan cinta akan Allah swt dan nabi muhammad saw. tp malangnya, di dada dada akhbar sekarang penuh dengan pendedahan duniawi dan kepentingan individu yang akan membinasakan pemikiran generasi akan datang. Fikirlah

 7. Kawan karib saya telah bernikah dengan penganut Syiah pada asalnya dia adalah ahli Sunnah Waljamaah. Dia telah dipengaruhi oleh suaminya berkenaan secara mendalam ajaran Syiah. Sekarang pula dia cuba untuk mempengaruhi saya mengenai ajaran Syiah dengan membandingkan dan memperlekehkan Sunnah Waljaamah. Dengan menghina sahabat2 nabi dan dia berkata bahawa ajaran Sunnah Waljamaah seolah-olahnya masuk rumah melalui tingkap tidak seperti Syiah melalui pintu. Dia berkata, maka sekiranya kita hendak memasuki Syurga jadi lah ‘ahlul bait’ kalau tidak kita akan dicampakkan ke dalam api neraka….Nauzubillah…. saya menasihatinya supaya berhati2 bila berkata – kata kerana Syurga atau neraka bukan tiada siapa pun akan tentukan hanya Allah sahaja yang menentukan. Maka dia terlalu amat marah kepada saya kerana cuba menasihatinya…mulai saat itu kami tidak sekarib dulu walaupun tidak memutuskan sillaturrahim….Waalluhualam…

 8. berhati2 dengan penyokong syiah! tolong jangan cuba membela atau memberikan gambaran yang baik terhadap syiah yang telah nyata sesat dan kafir..ahmadinejad memang baik dan bagus nampak zuhud tak kurang juga dengan beberapa golongan kafir lain yang berperangai lagi baik daripada orang sunnah..tapi tolonglah selidik dan paling mudah lihat sahaja cara perayaan karbala..kalau difikir logik buat apa seksa diri sampai berdarah tubuh badan..ada baiknya tunggu sahaja siksa di neraka!

 9. salam.. yg dipertikai adalah ajaran yg dibawa oleh puak2 syiah.. bkan perangai ulama2 syiah dan ahli sunnah.. manusia tidak lari dari melakukan kesilapan.. salam..

 10. bukan soal manusia tak lari dari kesilapan tapi soalnya lari daripada pegangan akidah! seperti yang telah dinyatakan di atas kalau nak kata perangai ramai lagi kaum kafir yang jauh lebih berakhlak baik..bukan hanya orang syiah atau sunni sahaja yang boleh dijadikan contoh..perkara pokok yang dinilai Allah adalah islamnya dan akidahnya :)

 11. ya memang dipersetujui..manusia memang tidak lari dari kesilapan tapi tolong jangan tambah lagi dengan kesesatan pada akidah seperti yang dilakukan oleh puak syiah :)

 12. salam..seblom anda menbuat andaian n tomahan..baek kite same2 kaji n selidik dulu..xsalah kan..

 13. ya tak kisah anda juga harus selidik..kemukakan hujah agar kita semua tidak ada dalam kegelapan dan kesesatan :)

 14. Saya ni jahil, tapi saya byk membaca, dan byk bertanya dgn ustadz, mereka semua berkata syiah itu sesat & munafik..dan drp kisah2 sejarah yg saya baca & tanya dgn guru2 agama, mereka kata syiah lahir angkara Yahudi..sungguh benar golongan syiah tertipu oleh pembohongan Yahudi munafik malah perang saudara pertama dlm sejarah Islam adalah angkara Yahudi..

 15. memang lah itu ajaran sesat kumpulan syiah begitu juga suni ada juga ajaran sesatnya..yg.penting perangi dulu yahudi nasrani dan majusi

 16. POKOK PANGKAL SEGALA JADI ADALAH DARI HATI…
  HATI YANG PENUH DENGAN NAFSU AMMARAH, LAWWAMAH, DAN MULHAMAH…
  JADI….SUCIKANLAH HATI KITA AGAR DIRI SENTIASA DIPELIHARA OLEH ALLAH DARI SEGALA YANG DICELANYA..
  YANG DICARI ADALAH KEREDHAANNYA, BUKAN GANJARANNYA..
  HIDUP BIARLAH DIREDHAI ALLAH,,KERANA SYURGA ITU ATAS RAHMATNYA,, BUKAN DARI AMALAN KITA….

 17. kalau syiah sesat.,kenapa tak diharamkan di malaysia.?? syiah boleh diamalkan oleh individu di malaysia, tetapi tdk boleh di sebarkan..so,yg diharamkan adalah penyebarannya,bukan pengamalnnya…even kerajaan pon xberani nk ckp syiah itu sesat.! hanya allah s.w.t je yg tahu sesat atau x syiah tu..

 18. Rasulullah dh bgtau dh, selagi kita ikot Al-Quran & Hadis (sahih), kita xakan sesat selama mn kita percaya…
  yg dilarang oleh Rasulullah s.a.w tu sama dgn yg dilarang oleh Allah sbb semua yg Rasulullah cakap or buat dtg dr Allah..
  klu dh ajaran yg dibawa 2 bertentangan dh, xpyh la nk pertahankn lgi..
  “Ya Allah, yang menggoncangkan hati, tetapkan lah hati kami dalam agamaMu”

 19. Salam para sahabat.. untuk makluman semua, pihak JAKIM telah pun mewartakan syiah adalah HARAM dan MENYESATKAN. Dan byk program yg dianjurkan oleh pihak JAKIM dalam menerangkan hal tersebut…. Pihak berkuasa terutama nya POLIS sentiasa mengadakan pemantauan disetiap pergerakan SYIAH. Harap maklum…

 20. terima kasih di atas info yang begitu bermakna buat orang seperti saya yang kurang berpengetahuan tentang syiah

 21. Salam para sahabat.. untuk makluman semua, pihak JAKIM telah pun mewartakan syiah adalah HARAM dan MENYESATKAN. Dan byk program yg dianjurkan oleh pihak JAKIM dalam menerangkan hal tersebut….siapa yang masih jahil tentang syiah kenalah banyak mengkaji dan membaca tentang asal usul syiah,. cubalah dengar kuliah maulana asri yusof di youtube tentang syiah tu-jangan buat buat badak je mengatakan syiah ni bagus dan tak menyeleweng. Kahwen mut’ah, perlekeh sahabat nabi, pukul badan sampai berdarah pada 10 muharam, menjamakkan solat tanpa sebab tu Islam yg sebenar suruh buat ke? fikirlah u ada otakkan? kalau jahil pergilah berlajar agama. Jangan dah terpengaruh dengan syiah buat buat kata syiah ok.makluman…..
  Pihak berkuasa terutama nya POLIS sentiasa mengadakan pemantauan disetiap pergerakan SYIAH. Harap maklum…

 22. sebelum nk masuk bab syiah..katamkn dulu kitab imam syafie..imam hambali..imam hanafi…imam maliki..

 23. Jika kalimah syahadah Sudah ditambah dengan “Ali….” terang2 la Sudah Jauh terpesong. Ada beberapa syiah Sudah bertaqiyah pada beberapa komen2 di atas, terutama yang berbaur simpati. Hati2 sahabat sekali an.

 24. Salam.Aku dengar (belum tengok) fahaman Syiah nie dah berkembang meluas dgn hebat di Malaysia nie (2012)…apa plan Jabatan2 Agama di Malaysia?kami rakyat marhaen nie rasa risau takut tergoncangnya iman dan akidah anak2 kami nie..Kami ndak gak tau ….kalau boleh paparkan di media arus perdana spt utusan ….

 25. asmkm benar syiah itu sesat dan benar ia telah tersebar luas. mereka di malaysia sekarang memakai nama Madzhab Ahlul Bait, mereka tak ngaku syiah. aku pernah berjumpa dgn sebahagian dari mereka. aku lihat mereka tidak menerima abu hurairah. mereka juga percaya dgn berita2 buruk tentang umar. mereka suruh aku baca kitab kanzul ummal (kitab hadits yg menghimpun hadits2 kitab sunni) kerana pd pendapatku kitab itu hadits2nya belum ditahqiq dan ditentukan keshahihannya , jadi mereka ambil dan pilih2 hadits tg sesuai dgn mereka shj. mereka juga akan mengemukakan sumber yg banyak untuk sesuatu hadits untuk membuktikan hadits mereka shahih, padahal kalau dicek sanad2nya tak satupun yg shahih, dan tidak ada pula yg dha’if yang dapat naik darjatnya jadi hasan. ini berbeda dgn ahlusunnah yg mana wp sanadnya atau sumbernya satu shj tapi apb cukup 5 syarat spt dlm ilmu musthalahul hadits, maka hadits itu shahih. mereka (syiah) juga suka menyebut2 ulama2 sunnah wal jamah yg pd riwayat2 yg mereka nuqilkan sbg “jujur” apb bersesuaian dgn syiah mereka. apb aku tanyakan bahawa bukankah para shahabat yg mengumpulkan Al-Quran, mereka (dlm keadaan bertaqiyyah) berkata, : bukan shahabat…lalu mereka biarkan jwpn tersebut tergantung! mereka juga berselindung di balik sebahagian tarekat2 , tasawwuf dan habib2 dr indon. apb kau tanyakan tentang shahabat, mereka tak serang shahabat terang2 , pd nama madzhab mereka ahlul bait tu selama 300 tahun hijrah tak wujud pun. tapi musuh kita bukan shj mereka tapi golongan kita sendiri, kerana kebanyakan kita yg ngaku ahli sunnah , termasuk ustad2, mufti2, penceramah2 adalah ahli kalam, bukan ahli sunnah. ini spt ambil satu nama lalu kita letak (claim) pd dahi kita, pd hal nama yg baik itu bukan nama kita. lalu byk amal yg kita buat di malaysia, tiada dlm kitab2 sunnah dan hadits…tapi bila dikaji secara mendalam rupa2nya ia ada dlm kitab2 syiah…ini sungguh pelik! mereka juga suruh aku baca kitab2 sejarah yg berasal dr ibnu ishak (secara umum dikenali sbg sunni, tapi ada sgt banyak tanda dia sebenarnya syiah yg sedang bertaqiyyah!) lalu mereka sadurkan/kuatkan dgn kitab jarir at-thabari dan ibnu hisyam, pd hal at-thabari kaedahnya ialah menyampai dgn sanad dgn jujur, dan belum menentukan samada sesuatu berita itu shahih atau tidak , bhw itu mesti dilakukan org lain. tentang ibnu hisyam belum kukaji. padahal at-thabari dan ibnu hisyam ambil berita2 dr ibnu ishaq. sedang imam malik memanggil ibnu ishaq sbg dajjal dan menyatakan bahawa dia telah dihalau dr madinah!

 26. Kitab-kitab terdahulu (Taurat,Zabur,Injil) telah
  diseleweng/ubah oleh yahudi,tak mustahil Al-Quran
  pun mereka ingin seleweng tapi janji Allah Al-Quran
  terpelihara hingga hari kiamat.Pengkhianatan yahudi telah beralih pada umat pula.Semasa zaman Rasulullah s.a.w juga telah adancaman/pengkhianatan yahudi dan Quraisy,inikan pula zaman kita umat yang yatim-piatu.Dalam Kita berhati2 dengan ancaman
  luaran disamping berhati2 menghadapi ancaman dalaman (musuh dalam selimut).Apa tidaknya setiap
  ilmu Islam yang kita dengar/baca kita terus pegang/amal tanpa merujuk semula adakah betul
  akidahnya.Wallahua’lam..

 27. Berhati-hati..di ruangan comment ini juga ade pengikut syiah..seperti di nyatakan dalam article..mereka2 ini akan mngikuti forum2 sunni untuk membela puak syi’ah dan menghasut golongan yang sedang mendalami agama islam….telah jelas syi’ah adalah agama yg baru timbul setelah agama yg di bawa oleh Rasulullah SAW…tidak ada agama selepas agama islam…berhati2 hatilah dengan golongan syi’ah ini..semoga kita semua di jauhkan dari tipu daya syi’ah agama yang sesat dan melampaui batas agama islam yg di anjurkan oleh Rasulullah…

 28. SYI’AH ADALAH SESAT SESAT!!!!…ADE LG YG MEMBELA SYI’AHH DI SINI..SAH MEREKA2 YG MEMBELA INI ADALAH GOLONGAN SYI’AH…SESIAPA YG MEMBELA SYI’AH ADALAH SEBENARNYE SYI’AH YG SEDANG BERTAQITYAH, SEDANG BESEMBUNYI DAN SEDANG BERBOHONG DI SEBALIK SYI’AH..WAHAI GOLONGAN SYI’AH YANG SESAT SUDAH LA MNGHASUT!!!!!!!! NERAKA DALAH TEMPATMU…SESAT TETAP SESAT!!!!..XDE ALASAN DAPAT MEMBELA SYI’AH..GOLONGAN YANG NYATA SESAT….DI SINI BAB SYI’AH SEEEEEESAAAAAAAAAAAAAATTT!! JGN DUK TUKAR TOPIK..SEMOGA DIRIKU KELUARGAKU DAN SAHABATKU DI JAUHKAN DARI TIPU DAYA SYIAH YANG NYATA TELAH SESAT AKIDAHNYA…NAUZUBILLAH……….

 29. info ini sangat menarik..syah tetap sesat..aswj ttap tdk akan mengiktiraf syiah sebagai islam,syiah lebih bahaya dari amerika,bukan seorang syiah melainkan misinya adlah untuk menghapuskan golongan sunni

 30. Bukan semua fahaman Syiah itu mesti ditolak. Seperti mencintai Ahlulbait Nabi itu sangat digalakkan. Tetapi banyak perkara dalam Doktrin Syiah itu meragukan. Mereka terkenal dengan konsep Takiyah, kot-kot maknanya tipu sunat. Maka tidak heranlah mereka terkenal dengan kaki temberang, demi menegakkan benang basah mereka….

 31. pengikut syiah malaysia nie aku tgk sume jns ikut dgn cara membuta tuli ..tgk la ape dh jadi dgn iraq,syiria,libya,rosak angkara mereka(syiah) bersekutu dengan yahudi…zionis mempergunakan syiah utk merosakkan akidah umat2 islam di akhir zaman dan memecah belahkan umat islam itu sendiri..kpd pengikut syiah malaysia…fikir2knlh…

 32. WAHAI ORANG SYIAH, berhentilah memfitnah, mengkafirkan dan mencaci para sahabat dan istri Nabi Muhammad SAW. Allah SWT telah memuliakan mereka dalam Alquran dan Nabi Muhammad telah melarang kita untuk mencaci mereka dalam hadist beliau. Sungguh mencaci dan berkata kotor lainnya, apalagi terhadap orang yang sudah meninggal, dilarang Allah dalam Alquran dan hadist nabi. Tidakkah kalian alami perbuatan ini hanya mendatangkan keresahan hati.

  WAHAI ORANG SYIAH, hindarilah mempercayai fitnah bahwa Abu Bakar, Umar dan Ustman telah merampas kekhalifaan Ali. Lupakah kalian bahwa Ali sekalipun tidak pernah mengajarkan demikian, bahkan membaiat dan selalu menghormati mereka dan begitupun sebaliknya. Tidakkah kalian fahami bahwa fitnah keji ini selain bertentangan dengan Alquran dan hadist, periwayatannya juga tidak bisa dipertanggung jawabkan.

  WAHAI ORANG SYIAH, jauhilah kepercayaan bahwa sahabat-sahabat nabi telah membunuh Imam Husein. Tidakkah kalian mempelajari hadist dan sejarah bahwa terbunuhnya Husein karena perangkap khawarij dan Syiah untuk membalaskan dendam mereka terhadap Muawiyah dan anaknya Yazid. Tidakkah kalian sadar bahwa Yazid bin Muawiyah bukanlah sahabat nabi karena beliau lahir setelah wafatnya Nabi? Tidakkah kalian mengetahui bahwa umat Syiah yang mengundang Imam Husein untuk datang, meninggalkan Imam Husein ketika terbunuh di Karbala? WAHAI ORANG SYIAH, janganlah juga kalian meratapi ini, sungguh ratapan seperti ini bukan pula ajaran Allah dan Nabi Muhammad SAW.

  WAHAI ORANG SYIAH, berhentilah mengagungkan imam-imam kalian setinggi langit, mengangap mereka selalu benar, dan mengetahui ilmu ghaib. Lupakah kalian bahwa hanya Allah yang agung, selalu benar, dan mengetahui ilmu ghaib. Nabi Muhammad, manusia paling mulia akhlaknya, pernah salah sehingga diingatkan Allah dalam Alquran.

  WAHAI ORANG SYIAH, jauhilah ibadah taqiya / bermuka dua. Tidakkah kalian mengetahui taqiya tidak ada dasar hukum dalam Alquran. Allah dalam Alquran dan Nabi Muhammad dalam hadist beliau melarang salah satu sifat orang munafik ini.

  WAHAI ORANG SYIAH, tinggalkanlah hadist-hadist palsu yang bertentangan dengan Alquran dan hadist nabi. Sungguh Alquran dan hadist-hadist nabi tidak mungkin bertentangan.

  WAHAI ORANG SYIAH, patuhi dan utamakanlah Allah dan rasulnya Nabi Muhammad SAW.

  WAHAI ORANG SYIAH, kembalilah ke Alquran. Jauhilah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Alquran, karena setiap perbuatan akan ditanya oleh Allah SWT. Sungguh Alquran adalah kitab pembeda, petunjuk bagi orang yang berfikir dan bertakwa

 33. salam..dulu sy ade terbaca islam shaja ada 73mazhab.72 adalah sesat cume 1je yg islam betul..kalau kita lihat sunnah shj sudah ade 4mazhab..kite di malaysia mngikut syafie..kadang2 terlintas jgk sejauh mane kebenaran tu..

 34. salam
  terima ksih ats prkongsian ini..
  moge kita same2 dlindungi Allah agar sntiase brada pd jlnNYA yg benar..dan kpd yg tlh tersasar,moge Allah mmbuka pintu hati mereka dan dkurniakan nur Allah pd mereka..aaminn..

 35. bintulhuda: perbezaan 4mazhb yg anda musykil2 itu adalah perkara2 yg berkaitan dgn bab2 fiqah..perselisihan dlm bab FIQAH tidak akan menggangu gugat persoalan AQIDAH…yg bahayanya apabila aqidah dan iktiqad kita terpesong daripada ajaran ISLAM yg sebenar…itu sebab akhir zaman ini hanya 1 mazhab aqidah shj yg BENAR dan mengikut ajaran RASULULLAH SAW. manakala 72 mazhab aqidah lain adalah sesat

 36. 4 mazhab…merupakan 1 golongan….for information iman syafiee merupakan anak murid kepada iman malik…..

 37. Syukran atas info, takutnya bila ramai syiah di malaysia ni, bertopeng lagi…. Bila baca semua komen di atas, ternyata ada penyokong Syiah… N amat nyata mereka meninggalkan comment tanpa membaca artikel sepenuhnya. Moga mereka di berikan hidayah.

 38. Kalau kita menyesatkan orang itu mudah, kalau menyesatkan diri sendiri itu yang susah. jangan jangan kita semua sesat, haaaaa. orang syiah itu pinter bukan orang bodoh dan berani. ajak mereka diskusi secara terbuka dan ilmiah. Kalau cara kita menilai orang lain sesat kemudian kita teriak takbir dan mengancam membunuh,,,jelas justru yang mengancam ini sesat!!!!!

 39. cukup setakat dua contoh ini sudah la :-

  *Abu Hasan bertanya Ja’far as-Sadiq tentang menyewa faraj, meminjamnya dan
  menghadiahkan kepada sahabat-sahabat lalu beliau berkata: “Tidak mengapa.” (AlIstibsar j. 3 hal. 141)

  *Memenuhi kehendak syahwat seperti meraba dengan penuh syahwat, memeluk,
  mengacukan kemaluan ke paha kanak-kanak termasuk ke paha bayi yang masih
  menyusu adalah diharuskan. (Khomeini, Tahrir al-Wasilah j. 2 hal. 216)

  bezakanlah wahai sahabat2 semua betul ke cara ni ???

  takkan yg tu pon tak nampak kan BAIK & BURUK nya tingkahlaku itu … hurm .. wallahulaalam …

  astarafirullahazim … assalamulaikum . . .

 40. Apa nk pelik plak… mmg syiah kaki bontot… soh hai punya fahaman…gay mesti ramai!! Sial la syiah ni!Tuihh!!mntak maap la ye, hilang pedoman lak bile layan & baca comment segelintir manusia yg mempertahankn syiah ni..

 41. Banyak org yg aneh, tdk tahu sumber yg benar ikut menyebut syiah sesat….beragama jgn atas dasar katanya….coba baca dialog syiah sunni di peshawar n kitab sulaim, jika ada hidayah pasti akan paham…..

 42. jadilah manusia yg tdk melampaui batas batas kehidupan yg di kurniai Allah mengapa harus kita menggunakan hak hak Allah dlm kehidupan kita dan ada kah pegangan kita menbenarkan kita menggunakan hak hak Nya. tanya lah diri kita apa yg sedang kita lakukan.

 43. Hanya satu kata, kalau tidak sesat-menyesatkan maka bukanlah Syi’ah Rafidhah al-Majusi namanya

 44. Mana ada maling(syiah) mengaku maling. Kalau artikel di atas benar, maka ajaran dari aliran syiah memang bisa merusak akidah umat dan bukan tak mungkin akan memecah belah umat islam sendiri. Akidah adalah masalah serius yang harus segera dibenahi jika ada yang menyimpang. Lebih baik mencegah daripada mengobati.

 45. Irfan Bakti – walaupun syiah itu sesat mmg saya tak ckp or tuduh mereka semuanya jahat. Org kafir kristian dn agama lain pun ada yg baik2. Itu memang kenyataan. Tetapi benda dah sesat tetap sesat

  AGAMA ISLAM ialah agama yg adil dan kasih sayang. Amalan berat sebelah dan hina -menghina adalaha sifat amalan syaitan di mana Syiah sering praktikan dlm menghina Isteri Rasulullah dan juga para sahabatnya. Berat sebelah? Yes, syiah hanya agungkan saidina Ali…. Kami warga Islam (anda gelar Sunni) tidak pernah pun berat sebelah dgn mana2 sahabat Rasulullah. Tak pernah pun kami ada laungkan azan nama Umar, Abu Bakar dan lain2. Kami tetap sayangkan Ali dan juga para sahabat yg lain.

  Jadi fikirlah sendiri…. yes saya mengaku ramai yg Al SUnnah ataupun lahir di Malaysia ini sebagai Islam tak solat dan sebagainya. Well manusia memang dicipta tidak sempurna. Saya pun ada kawan SYiah 7 org cam tu..dep atak solat pun so jgn nak tuduh kami Sunni je. Keimanan tu satu, 2ndly kalau alim dan beriman dgn ajaran sesat pun apa gunanya…..

  Kembali lah ke jalan yg benar. Islam yg benar tidak akan menghina-menghina atau berat sebelah…. tidak akan menolak takdir ALLAH SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagain RasulNYA. Jgn tolak takdir dan salahkan malaikat (TENTERA ALLAH) salah bagi wahyu. Anda semua menfitnah ALLAH SWT secara tidak langsung.

 46. Mereka sarankan kita agar tidak terkeluar kata2 nista ke atas agama syiah. Mereka lupa mereka lah yang sangat benci kpd para sahabat Rasulullah malah ketika Rafsanjani pemimpin Iran yg melawat Arab Saudi suatu ketika dulu pernah MELUDAH pusara Saidina Abu Bakar & Omar. Yang sebenarnya mereka ini gian sangat nak main betina(mut’ah) dgn mudah sebab itulah sanggup tinggalkan ASWJ. Sekarang dah ada kes wanita yang berjubah purdah meminta rawatan penyakit kelamin!

 47. Tidak berat sebelah?..adakah ianya bermaksud tidak membeza bezakan?…Benarkah…?? Apa yg disebut dlm syahadah?,..dalam azan?..dalam tahayyat awal dan akhir?..kenapa nama nabi nabi ALLAH yang lain kita tidak sebut?..Maafkan saya..cuba kita kembali kpd AlQur’an dan dengar apa kata ALLAH dalam surah Al Baqarah ayat 285 yang keluar dari mulut Nabi ALLAH itu sendiri…
  [2:285] Rasul telah mempercayai apa apa yang diturunkan oleh Tuhannya , dan begitu juga dengan orang orang yang percaya. Mereka percaya kepada Allah, para malaikatNya, kitab kitabNya, dan para rasulNya: “Kami tidak membeza bezakan bagi sekelian para rasulNya.” Mereka berkata. “Kami dengar dan kami ta’at. Tuhan kami, ampunilah kami. KepadaMu sahajalah destini yang terakhir.”
  Renung2kan lah..agar beroleh Hidayah ALLAH s.w.t

 48. Sesungguhnya Allah maha Adil aturannya. Jangan dipersoal lagi. Segala sesuatu berada dalam rancangannya. Dan Allah SWT menjadikan syiah ini jua sebagai suatu dugaan bagi kita, agar kita kuat dalam belajar ilmu ISLAM, agar kita kuat dalam dakwah ISLAM. Benar, kita juga ramai yang berbuat salah. Masih menidakkan aturan Tuhan, tetapi sewajarnya kita dikit-dikit berubah. Dan cuba istiqamah. Saya juga pernah melalui zaman jahiliyah meninggalkan soat dan sebagainya, dan ianya menuntut suatu keberanian utk berubah. makanya berusahalah perlahan-lahan. In sha Allah Allah akan beri kekuatan. cubalah dalami ilmu Allah, moga dipermudahkan agar dapat kita bezakan antara yg haq dan batil. .

 49. Tahukah Kamu AHMADINEJAD ITU SEORANG PRESIDEN

  Betul anda tahu

  anda menganggap dia mempunyai sifat zuhud dan hamble yang baik

  betul sekali

  Tapi Dia Bukan orang ISLAM

  Dan dia adalah Seseorang yang nantinya mengubah paradikma dunia dengan kerendahan hatinya

  dia manfaatkan semua itu bukan karena ALLAH

  MELAINKAN DIA ADALAH ‘”DAJJAL”

  YANG BERAGAMA Syiah

  Maaff …

 50. “Kalau mendengar satu berita, hendaklah di periksa dahulu dan dikaji sedalam-dalamnya, baru boleh kita pastikan kebenarannya” maknanya Rasulullah s.a.w. suruh jumpa dan bertanya kepada orang yang sebenarnya..sekarang ni boleh tanya terus melalui internet kepada Ahmad Di Nijad atau ulama-ulama syiah seperti Ali Khameni,..sesudah itu barulah boleh menyesatkan syiah..kalau tak orang itulah yang sesat.

  Aku,..40 tahun suni dan telah mengikut mazhab Syiah 8 tahun,..Selama aku suni, aku telah menuduh Syiah sesat dan kafir kerana mengikut kata alim ulama suni yang juga tak tahu hujung pangkal, main bantai je..dengan hanya membaca kitab-kitab syiah.

  Allah telah memberi petunjuk dan hidayah kepadaku,..aku mula mengkaji dan berjumpa dan bertanya terus kepada orang-orang Syiah di Malaysia, Indonesia, Thailand, Iran, Syria, Lubnan, Iraq dan Singapura,..bersemuka atau melalui internet. Dan aku mencari dimana kesalahan dan kesilapan Syiah itu,..namun aku tak jumpa kesilapan atau kesalahan tersebut malah kebenaran demi kebenaran yang aku temui,..semua amalan Syiah berlandaskan dalil-dalil, Nas dan al-Quran. Sesungguhnya mereka adalah pengamal sunah Nabi iaitu tergolong dalam Sunah Wal Jamaah. Yang jelas Syiah hanya sesat di sisi suni..Memanglah Syiah sesat di mata orang-orang suni..terutama di Malaysia kerana mereka tak pernah bertemu dan melihat orang Syiah atau dapat membaca kitab-kitab Syiah,..dalam perpustakaan satupun tak ada,..jadi ilmu telah jumud,..malahan kitab-kitab mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali pun tiada langsung..jadilah orang Malaysia katak bawah tempurung..tak dapat perbandingan yang sewajarnya. Jadi berjayalah anasir Yahudi dan Nasrani di Malaysia memecahbelahkan umat Islam keseluruhannya.

  Aku jawab dua perkara disini,..Syiah imam 12 Imamiyah yang di pegang oleh pemerintah Iran sekarang tidak pernah mencaci, mencerca atau mengkafirkan mana-mana sahabat, atau mana-mana orang suni,.mereka hanya membahaskan ilmu dimana tuduhan tersebut datang dari kitab-kitab dan orang-orang suni sendiri.

  Yang kedua, perbuatan melukai diri di hari Asyura bukan amalan Syiah Iamamiah malah ulama syiah dan kerajaan Iran melarang perkara tersebut dilakukan,..tapi segelintir rakyat dan pecahan mazhab telah melakukannya. Kerajaan Iran tidak menyekat kerana di sana rakyat bebas melaksanakan kepercayaan masing-masing,..bukan macam di Malaysia terlalu banyak halangan untuk melaksanakan ibadat dan kepercayaan masing-masing agama dan anutan.

  Diakhir kata, dengan Keaggungan Allah s.w.t aku juga pernah telah bertemu Rsulullah s.a.w.di dalam mimpi dan bersama baginda bertawaf di Kaabah dengan keindahan sinar cahaya Baginda s.a.w,.masyallah,..semasa itu Rasulullah s.a.w. membenarkan Syiah dan menunjukkan kepada aku, cara mengambil wuduk yang sebenar seperti di nyatakan di dalam al-Quraan juz 6, surah al-Maa-idah ayat 6, berkaitan wudu, mandi dan tayamum. Iaitu ketika berwudu untuk mendirikan sembahyang, dilakukan dua basuh iaitu muka dan tangan dan dua sapu di kepala dan kaki, yang sebenarnya, bukan seperti yang orang suni amalkan dengan membasuh kesemua anggota wudu, malahan menambah basuh telingga,..itu salah.

  Marilah kita bersatu dan berdamai jangan membenci sesama Islam. Sesungguhnya orang Islam itu bersaudara.

  wallhualam,..

  Wassalmualikum w.b.t.

  Syeikh Temau.

 51. Di antara hakikat taqiyyah ialah apa yang disebutkan oleh Imam Jaa’far As-Sadiq a.s. kepada Sulaiman bin Khalid (perawi hadis): “Wahai Sulaiman! Sesungguhnya engkau berada di atas agama yang sesiapa
  menyembunyikannya akan dimuliakan oleh Allah dan sesiapa yang menyebarkannya akan dihina oleh Allah.” (Al-Kafi
  jil. 2, hal. 222)

  Kalau dah taqiyah (berdusta) pun dah jadi rukun iman, rukun aqidah, cakap apa pun tentang kebaikan Syiah dah tak laku lagi. Betul tak?

 52. Syiah mmg sesat. Sama2 kita rakyat Malaysia mnyebarkn kesedaran tentang bahaya syiah kepada masyarakat islam di Malaysia.

 53. yang tulisan ALI JAAN , itu editan !! syiah emang betul betul sesat bahkan kuffar tapi jangan mudah mendiskriditkan yang tidak pasti, ana abbies berbincang dengan syeck ******* dari lebanon tulisan ali jaan di bagian atas ka’bah itu palsu , syukran :)

 54. marilah kita bersatu,ketepikan fahaman politik dan bersama bersiap siaga untuk hari yang dinanti – nanti* dan dunia yg kekal abadi Akhirat,bukan kejayaan hidup yang dicari tetapi akhirat,harap kita tergolong dalam golongan yang menerima hidayah dan petunjukNya,dijauhkan dari kesesatan serta termasuk dalam golongan ahli syurga amin…..

 55. SYIAH (ROPIDHOH,YG ADA DI IRAN ,IRAK ,SURIAH DLL)
  ITU KAFIR
  JGN RELAKAN DIRI KALIAN TERTEBAS OLEH SENJATA2 MEREKA SEBAGAIMANA YG TELAH TERJADI DI SURIAH ,YAMAN !
  DILEBANON ADA HIZBULLAH MEREKA ITU SYIAH ,MEREKA MALAH MEMBANTU ISRAEL MEMBUNUH KORBAN PENGUNGSIAN DAN JULUKAN YG PANTAS BAGI MEREKA ADALAH HIZBUSSYYAYYYTTHHHOOOONNNN LAKNATULLOH ALAIHIM JAMIAN!

 56. masih ada yg dangkal memuji2 pengikut syiah dan menbandingkan pengikut sunni yg rosak akhlak…. bukankah artikel di atas ada menyebut syiah bersikap kepura2an jadi apa yg ditonjolkan ahmadinejad semuanya sekadar mengaburi mata hati anda……

 57. ‘Akhir-akhir ini terdapat kecenderungan sebahagian umat Islam mencemuh dan mengutuk para sahabat Nabi r.hum. seperti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan lain-lain, bahkan lebih parah lagi melabelkan sahabat-sahabat tersebut sebagai munafiq dan kafir’ – ini yg tertulis di awal artikel di atas. Kenapa guna perkataan umat Islam? Tu la masalahnya. Kita terus kata syiah ni Islam/sebhg dari Islam. Syiah BUKAN Islam. Tiada kena mengena dgn Islam. Mereka KAFIR. BUKAN Islam. Ingat tu..

 58. Sy amat berpuas ht dgn penerangan di web ni. Sy teringat dulu masa kecik (umur 8-9 tahun), ayah sy ada belikan satu novel mini bertajuk Peristiwa di padang Karbala. Citer dlm tu mmg best smpi sy baca berkali2 dan igt serba sedikit citernya smpi la skrg umur sy 35 thn. Citernya lbh kurang begini. Yazid, husin dan hasan berperang. Dan akhir sekali muhamad ali hanafiah muncul mnjadi penyelamat. Amat menyayat hati sy pada waktu itu. Bila dh besar ni bila sy fikir2 blk, buku tu telah ditulis oleh pengikut syiah yg cuba menyusup pengaruhnya dlm kalangan kanak2. Mgkn ayah sy x sedar dia tlh terbeli bahan bacaan syiah kpd sy. Tp sy akui citernya amat menyayat hati. Klu iman x kuat, mgkn sy akan terpengaruh dgn ajaran syiah. Nauzubillah. Sy nak tekankan kat sini yg kita perlu berhati2 dgn bahan bacaan utk anak2 kita. Apa yg sy alami itu sdh 20 lbh tahun yg lps. Sy takut skrg mgkn lbh dahsyat taktik yg mereka lakukan. Sy berharap agar kerajaan memantau lbh ketat segala aspek yg mgkn mudah diresapi oleh syiah.

 59. dasar budak2 macam ape kau ni cakap2 tak gunakan otak!!! memangnye tau ape semua tentang syiah!!!…? kalo belom di cek jg cakap dulu!!! ada yg bilang punya kabah sendiri ada yg bilang quranya beda dll, itu semua tuduhan2 wahabbi(buatan inggris),makanye kalo baru tau syiah jangan banyak cakap buall je!!!!!

 60. Perkenalkan. Saya Jagas dari Indon.Saya Syiah(Golongan) Ali.Mungkin Antum Syiah juga,tapi Syiah Muawiyah pada perang Siffin atau Syiah Aisyah pada perang Jamal,tapi kita perang hanya dalam membaca buku sejarah.Tidak hadir dalam pembunuhan orang mukmin itu.Ada hadis shahih di referensi Sunni yang menyatakan ada 12 Khalifah setelah Rasul.Jika anda tidak bisa menujukkan 12 orang imam itu,jangan hubungi no ini 081251962222

 61. ikut ajaran yang telah ditentukan…al quran dan sunnah nabi Muhammad S.A.W,xperlu nak int2 ajaran lain,…mana yg terpedaya tu berdasarkan keteguhan pegangan dan iman masing-masing…jika asas agama yg ditrima betul,insha Allah g memana pon akan selamat…menda2 mcm ni propaganda pihak tertentu…xperlu nak salahkan atau bandingbezakan dengan mana2 pihak..yg penting check smula pegangan agama kit snirik..coz diakhirat nnti akan dihitung persendirian,bukan kita sesame menyibuk ttg amalan orang lain…

 62. Islam dah cukup lengkap…Al-Quran & Assunnah jadi pegangan..buat apa nak pening2 kepala buat ajaran baru seperti Syiah..Nonsense..

 63. saudara-saudaraq di malaysia, qt janganlah menuduh suatu faham itu sesat jika belum tahu ajarannya seperti apa..janganlah kita hanya menilai dari pendapat orang2 yang dari dulu memang membencinya…alangkah elok jika kita mempelajari kedua-duanya yaitu ahlus sunnah dan syiah dari masing2 sumbernya yang terpercaya kemudian barulah kita berkesimpulan….salam dari gowa makassar , indonesia

 64. Ya Allah,kalo salah satu ajaran syiah ternyata sesat..dah terang2 sesat..kenapa nk ikut lagi?

 65. bukankah umat Nabi Muhammad saw terpecah kpd 73 golongan…hanya yg mengamalkan tariqat Rasulullah saw shj yg benar…jadi, apakah islam yg kita anuti skrg adalah drp ajaran Rasulullah saw? apa buktinya jika kita kata islam yg kita anuti adalah drp ajaran Rasulullah saw? brp ramaikah yg tahu berkenaan sejarah bermulanya perpecahan dlm islam? brp ramaikah yg tahu bahawa tokoh munafik dizaman nabi saw telah diangkat sebagai sahabat nabi saw dizaman kemudian dan skrg? brp ramai yg tahu bahawa ada dikalangan tokoh munafik itu telah diangkat sebagai periwayat hadis terkenal dizaman skrg? brp ramai para “ulama2″ telah berbeza pendapat dlm menafsirkan ayat2 Al-Quran mengikut kefahaman dan selera masing2…brp ramai berusaha bersungguh2 mencari kebenaran? hanya yg mendpt petunjuk Allah dan RasulNya shj yg dpt membezakan intan dan kaca…

  sebenarnya, byk fakta sejarah telah disembunyikan dan diputar belitkan oleh musuh2 Allah dan RasulNya…cuba lihat didalam buku2 agama diperingkat sekolah, kenapa tidak diceritakan kisah2 ahlul bait yg dibunuh dan diburu oleh golongan2 penderhaka ketika itu? kenapa golongan2 penderhaka yg menjadi khalifah selepas itu telah diangkat sebagai khalifah islam yg baik? sedarkah kita bahawa skrg ramai manusia mewarisi ajaran agama islam drp golongan2 penderhaka ini…buktinya, byk buku2 agama skrg mempertahankan golongan2 penderhaka ini yg telah membunuh keluarga Rasulullah saw…

 66. Saudara-saudaraku
  hai orang2 yg beriman janganlah kamu mengatakan sesuatu yg tidak kamu ketahui. Amat berat murka Allah kepada Orang yg mengatakan sesuatu yg tidak dia ketahui/perbuat ( QS.61:2-3)

  Barangsiapa yg mengatakan seseorang kafir atau musuh Allah maka kalo yg dituduh itu ternyata tidak maka perkataan (kafir/musuh Allah) itu akan kembali kepada sipenuduh ( HR.muslim)

  konfrensi islam didunia 4-6 mei 2008 yg dihadiri oleh 400 ulama berbagai mazhab mengakui syiah adalah muslim dan keislaman mereka SAH.
  KALO ULAMA DUNIA BERBAGAI MAZHAB MENYATAKAN SAH KEISLAMANNYA MAKA TAK LAKU FATWA LOKAL DINEGARA ANDA PAHAM.

  Kita telah sepakat dalam agama islam khususnya ttg AKIDAH seseorang/KELOMPOK dikatakan kafir/murtad maka tolak ukurnya adalah Al-Quran dan Hadist shahih. bukan yg lain.

  Sekarang coba berikan dalil dari Al-quran atau hadist shahih tentang kekafiran syiah ? saya tunggu jika antum tidak sedang menyebar fitnah

 67. Kalo cuma rujukan dalam kitab syiah lalu antum jadikan acuan kebenaran tanpa tabayun maka antum SALAH BESAR DAN KELIHATAN ANTUM ITU ORANG AWAM. KENAPA ??? karena org syiah sendiri mengakui dalam kitab2 hadist mereka seperti al-kafi dll banyak terdapat hadist palsu, dhoif dan shahih. JADI BAGAIMANA MUNGKIN ANTUM MENGUNAKAN HADIST2 TERSEBUT UNTUK MENYERANG AKIDAH SYIAH DIMANA ULAMA2 MEREKA SAJA MENOLAK HADIST TERSEBUT !!!!

  Hal ini juga berlaku pada kitab2 suni yg banyak terdapat hadist palsu, dhoif bahkan kitab yg disakralkan kaum suni sebagai kitab tershahih didunia setelah Al-Quran yaitu bukhari muslim tak luput dari puluhan HADIST PALSU.

  Pertanyaanya adalah APAKAH ANTUM MAU DIKATAKAN ORANG SYIAH TELAH MENYIMPANG DARI AJARAN ISLAM DENGAN MENCANTUMKAN HADIST2 PALSU BUKHARI DAN MUSLIM TERSEBUT ????????

  SAYA AKAN KASIH CONTOH HADIST PALSU BUKHARI MUSLIM YG BERTENTANGAN DENGAN AL-QURAN DAN HADIST SHAHIH :

  didalam Hadist bukhari muslim terdapat hadist yg mengambarkan:
  1. Rasulullah itu adalah manusia yg kejam dan tak berprikemanusian

  2. Rasulullah digambarkan tak mempunyai akhlak yg tak terpuji

  3. Rasulullah digambarkan menghabiskan Malamnya dengan berjimak atau menghabiskan waktu siangnya dengan berjimak.

  4. Rasulullah digambarkan pernah lupa dalam sholat, sedangkan ratusan sahabatnya yg menjadi makmum tidak lupa bahkan memprotes nabi saw dengan cara berteriak-teriak. Ketika diingatkan sahabat kelupaan nabi saw malah nabi membantahnya dan setelah didesak terus oleh sahabat baru nabi sadar dan menganti rakaat yg tertinggal. Tapi anehnya ada org yg pernah didoakan nabi saw menjadi orang yg tak pernah lupa dan ini dipercaya oleh kita sedangkan nabi sang pendo’a bisa lupa….masukkah diakal kita cerita seperti ini ???

  5. Nabi musa diceritakan bersikap zholim dan menyiksa malaikat maut.

  6. Nabi musa tak punya rasa malu sehingga mengumbar auratnya didepan umum pada kaumnya dengan cara telanjang bulat

  7. Nabi sulaiman diceritakan menggauli istrinya 100 atau 90 atau 70 orang dalam semalam.

  8. Nabi ayub digambarkan orang yg tak mau bersyukur atas nikmat Allah

  9. Nabi ayub diceritakan telah diajak bicara sama Allah dalam keadaan telanjang.

  10. Dalam kitab Imam bukhari dikatakan hukum rajam berasal dari MONYET/KERA bukan dari nabi saw ( baca: MONYET ADALAH YG PERTAMA MEMPRAKTEKAN HUKUM RAJAM BAGI PEZINA)

  11. dan masih banyak lagi cerita2 khurafat dan tak masuk akal serta bertentangan dengan Al-Quran dan hadist shahih didalam kitab bukhari muslim tersebut.
  Abu imam´s last blog post ..Biografi Rasulullah S.A.W

 68. Kalo cuma rujukan dalam kitab syiah lalu antum jadikan acuan kebenaran tanpa tabayun maka antum SALAH BESAR DAN KELIHATAN ANTUM ITU ORANG AWAM. KENAPA ??? karena org syiah sendiri mengakui dalam kitab2 hadist mereka seperti al-kafi dll banyak terdapat hadist palsu, dhoif dan shahih. JADI BAGAIMANA MUNGKIN ANTUM MENGUNAKAN HADIST2 TERSEBUT UNTUK MENYERANG AKIDAH SYIAH DIMANA ULAMA2 MEREKA SAJA MENOLAK HADIST TERSEBUT !!!!

  Hal ini juga berlaku pada suni dikitab2 suni banyak terdapat hadist palsu, dhoif bahkan kitab yg disakralkan kaum suni sebagai kitab tershahih didunia yaitu bukhari muslim tak luput puluhan hadist palsu. pertanyaanya adalah APAKAH ANTUM MAU DIAKTAKAN ORANG SYIAH TELAH MENYIMPANG DARI AJARAN ISLAM DENGAN MENCANTUMKAN HADIST2 PALSU BUKHARI DAN MUSLIM TERSEBUT ????????

  SAYA AKAN KASIH CONTOH HADIST PALSU BUKHARI MUSLIM YG BERTENTANGAN DENGAN AL-QURAN DAN HADIST SHAHIH :

  didalam Hadist bukhari muslim terdapat hadist yg mengambarkan:
  1. Rasulullah itu adalah manusia yg kejam dan tak berprikemanusian

  2. Rasulullah digambarkan tak mempunyai akhlak yg tak terpuji

  3. Rasulullah digambarkan menghabiskan Malamnya dengan berjimak atau menghabiskan waktu siangnya dengan berjimak.

  4. Rasulullah digambarkan pernah lupa dalam sholat, sedangkan ratusan sahabatnya yg menjadi makmum tidak lupa bahkan memprotes nabi saw dengan cara berteriak-teriak. Ketika diingatkan sahabat kelupaan nabi saw malah nabi membantahnya dan setelah didesak terus oleh sahabat baru nabi sadar dan menganti rakaat yg tertinggal. Tapi anehnya ada org yg pernah didoakan nabi saw menjadi orang yg tak pernah lupa dan ini dipercaya oleh kita sedangkan nabi sang pendo’a bisa lupa….masukkah diakal kita cerita seperti ini ???

  5. Nabi musa diceritakan bersikap zholim dan menyiksa malaikat maut.

  6. Nabi musa tak punya rasa malu sehingga mengumbar auratnya didepan umum pada kaumnya dengan cara telanjang bulat

  7. Nabi sulaiman diceritakan menggauli istrinya 100 atau 90 atau 70 orang dalam semalam.

  8. Nabi ayub digambarkan orang yg tak mau bersyukur atas nikmat Allah

  9. Nabi ayub diceritakan telah diajak bicara sama Allah dalam keadaan telanjang.

  10. Dalam kitab Imam bukhari dikatakan hukum rajam berasal dari MONYET/KERA bukan dari nabi saw ( baca: MONYET ADALAH YG PERTAMA MEMPRAKTEKAN HUKUM RAJAM BAGI PEZINA)

  11. dan masih banyak lagi cerita2 khurafat dan tak masuk akal serta bertentangan dengan Al-Quran dan hadist shahih didalam kitab bukhari muslim tersebut.
  Abu imam´s last blog post ..Biografi Rasulullah S.A.W

 69. Sedangkan dalam al-Quran dan hadist shahih nabi saw digambarkan oleh Allah SWT :
  1. “ Tidaklah kami mengutusnya (Muhammad saw) kecuali sebagai rahmat, pedoman untuk seluruh alam.

  2. Tidaklah nabi saw berbicara menurut hawa nafsunya

  3. Mempunyai akhlakul karimah ( akhlak yg mulia)

  4. Manusia yg paling mulia dan paling berbuat adil

  5. Manusia yang paling lembut hatinya, paling berkasih sayang pada sesama manusia, Paling tegas menjalankan Hukum Allah

  6. Jika nabi saw berbuat salah maka Allah langsung menegurnya dgn ayat-ayatNYA.

  7. Manusia yg selalu menghabiskan Malamnya untuk sholat tahajud dan berzikir sebagai tanda bersyukur pada Allah

  8. khusus nabi –nabi yg lain banyak tercantum dalam Al-quran bahwa mereka adalah manusia2 suci, lembut dan berhati mulia atau manusia2 yg dimuliakan oleh Allah.
  9. dll

  coba renungi dan bandingkan perkataan yg terdapat dalam kitab bukhari-muslim dengan perkataan Allah dalam Al-Quran dan PERKATAAN NABI SAW DALAM hadist shahih. APAKAH KEDUANYA SEJALAN ATAU BERTENTANGAN …PUTUSKANLAH SENDIRI
  Abu imam´s last blog post ..Biografi Rasulullah S.A.W

 70. TENTANGNIKAH MUT’AH :
  sahabat seperti abu bakar, umar dan para sahabat lain pernah melakukan NIKAH MUT’AH. DAN NABI SAW TIDAK MELARANGNYA. APAKAH ANDA AKAN MENGATAKAN JUGA SAHABAT ADALAH PENZINA ???? BERANI ANTUM MENGATAKAN UMAR DAN ABU BAKAR ADALAH ORANG2 TELAH BERBUAT ZINA ??????

  LALU BAGAIMANA SIKAP NABI SAW YG TIDAK MELARANG. APAKAH ANTUM JUGA MENGATKAN NABI SAW TIDAK PAHAM AGAMA ?????? KALO ITU ANTUM KATAKAN ANTUM TELAH KAFIR!!!!!!
  PASTI ADA DASAR NABI SAW YG TIDAK MELARANG MEREKA. DALIL NIKAH MUT’AH TERCANTUM DALAM AL-QURAN. antum saja yg tak tahu. Apakah berani antum haramkan sesuatu yg telah dihalalkan Allah dan RasulNYA ???? …hebat betul antum ini…… silahkan cari kalo tidak ketemu kasih tahu saya biar saya tunjukan ayatnya.

  makanya belajar yg banyak jangan buat tulisan copas lalu dngan bangganya menyebarkannya ILMU TAK PUNYA, PENGETAHUAN MINIM BERANI MENGKAFIRKAN SYAIH AHLUL BAIT LAGI……TERRRRRRLALU ANTUM INI.
  Abu imam´s last blog post ..Biografi Rasulullah S.A.W

 71. TENTANG SAHABAT KAFIR (MURTAD) SEPENINGGAL NABI SAW.
  Banyak dari kaum suni yg lugu dan dungu mengatkan syiah kafir karena telah menuduh para sahabat kafir ( murtad). TAPI ANEHNYA IMAM BUKHARI, MUSLIM DAN AHMAD BIN HAMBAL JUGA MENYEBUT PARA SAHABAT BANYAK YG KAFIR ( MURTAD) SEPENINGGAL NABI SAW.
  Pertanyaanya adalah mengapa ketika orang syiah mengatakan sahabat banyak kafir ( murtad) lalu org suni menuduh dan mengkafir2kan syiah tapi KETIKA IMAM BUKHARI, MUSLIM AHMAD MENGATAKAN SAHABAT BANYAK YG MURTAD ( KAFIR) ORG SUNI tidak berani mengkafir-kafirkan imam bukhari, muslim dan ahmad bin hambal ????????

  kan sama2 mengeluarkan pernyataan bahwa sahabat banyak yg murtad ( kafir) sepeninggal nabi saw. BISA ANDA JELASKAN HAL INI ???? DITUNGGU
  .
  Abu imam´s last blog post ..Biografi Rasulullah S.A.W

 72. Ulama Syi’ah yang pertama kali mencetuskan ide pembagian hadis Syi’ah adalah Sayid Jamaluddin Ahmad ibn Thawus (589 H- 664 H), murid beliau meneruskan jejak langkah sang guru yaknu Syaikh Allamah Al Hilli ibn Al Muthahhar (w.726 H). Dapat dikatakan bahwa tokoh tokoh ini merupakan ulama mutaakhirin (ushuliy) yang banyak memakai akal sehat dalam beragama, jelas mereka memperbaiki kesalahan ulama mutaqaddimiin syi’ah. Dalam syi’ah pintu ijtihad selalu terbuka ! Maka muncullah beberapa jenis hadis seperti sahih, hasan, muwatstsaq, dhaif dan qawiy

  Api kemenangan muncul ketika pada abad ke 10 H Syahid Tsani melakukan penelitian atas sanad hadis Al Kafi Kulaini lalu menyimpulkan bahwa : dalam Al Kafi terdapat 5073 hadis sahih, 114 hadis hasan, 1118 hadis muwatstsaq, 302 hadis qawiy dan 9845 hadis dhaif..Pada awal abad ke 11 Putera Syahid Tsani mengeluarkan hadis hadis shahih dari empat kitab utama ( Kutub Al Atba’ah) dan menuangkannya dalam sebuah kitab berjudul : MUntaqa Al Jaman Fi Ahadits Al Shihah Wa Al Hisan

  Dalam kitab Man La Yahdhuruh Al Faqih didapatkan bahwa jumlah riwayat yang muktabar dan shahih hanya berjumlah 1.642 hadis saja.
  Hadis hadis dha’if Syi’ah memang masih tercantum dalam literatur syi’ah sampai hari ini, namun telah ada upaya untuk mengingkari dan mengadakan upaya reformasi terhadap ajaran yang memantik pertikaian ini. Pembagian hadis Syi’ah merupakan upaya mereformasi ajaran syi’ah demi memulai persatuan mazhab. Keyakinan dan doktrin yang bertentangan dengan Al Quran tidaklah mustahil untuk dikoreksi, sehingga dapat memperbaiki kesalahan kesalahan nyata ulama mutaqaddimin Syi’ah yang tertulis dalam buku Syi’ah
  Abu imam´s last blog post ..Biografi Rasulullah S.A.W

 73. hal ini berbeda dengan kitab hadist suni. apalagi kitab yg didoktrin sebagai kitab tersahih setelah Al-Quran yaitu kitab bukhari muslim dijadikan DOKTRI DAN MITOS SEBAGAI KITAB TERSHAHIH YG TAK BOLEH DIKOREKSI. PADAHAL PULUHAN ISI KITAB TERSEBUT BERTENTANGAN DENGAN AL-QURAN DAN HADIST SAHIH.

  Apakah antum menerima ketika org non muslim mengatakan hukum rajam bagi penzina adalah diciplak/dicopas dari MONYET/KERA. lalu mereka menunjukan kitab bukhari dimana dia tercantum.

  antum tdk percaya ?????? ini ana kasih hadistnya dalam kitab bukhari

  Hukum Rajam yg pertama dilakukan oleh sekelompok monyet ( kera) bukan ajaran nabi saw

  HADIST DALAM BUKHORI-KERA BERZINA

  صحيح البخاري ٣٥٦٠: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ
  رَأَيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قِرْدَةً اجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرَدَةٌ قَدْ زَنَتْ فَرَجَمُوهَا فَرَجَمْتُهَا مَعَهُمْ

  Shahih Bukhari 3560: Telah menceritakan kepada kami Nu’aim bin Hammad telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Hushain dari ‘Amru bin Maimun berkata; “Aku pernah melihat di zaman jahiliyyah seekor monyet sedang dikerumuni oleh monyet-monyet lainnya. Monyet itu telah berzina lalu monyet-monyet lain merajamnya (melempari dengan batu) dan aku ikut merajamnya bersama mereka”.

  KETERANGAN
  Hadis Bukhari: Tentang Kera Berzina Yang Dirajam Ramai-ramai Oleh Teman-temannya!!
  Imam besar ahli hadis Sunni; Bukhari mendongengkan kepada kita sebuah kisah melalui sebuah riwayat (yang tentunya sangat shahih dan dosa ditolak atau ditakwil!!!) tentang perselingkuhan seekor kera dengan lawan jenisnya (tentunya tanpa ada ikatan nikah yang disahkan dengan ijab dan qabul di hadapan penghulu yang tentunya juga dari kalangan kera tapi yang sarjana lulusan fakultas Syari’at)..

  dan untuk mempertangung jawabkan perbuatannya itu, si kera malang itu dirajam rame-rame oleh sekawanan kera (entah waktu itu Amirul Kera-nya siapa namanya, Imam Bukhari tidak memberitahukan dalam riwayat itu)
  Abu imam´s last blog post ..Biografi Rasulullah S.A.W

 74. Hadis: bukhari 3849
  … Dari /Amru ibn Maimun, ia berkata, “Di masa jahiliyah, aku menyaksikan sekawanan kera mengerumi seekor kera yang telah berzina dan merajaminya, maka akupun ikut serta merajamnya”.

  Ibnu Jakfari berkata:
  Saya tidak berani berkomentar apa-apa tentang hadis shahih Imam Bukhari di atas. hanya saja dalam pikiran saya bertanya-tanya (mungkin teman-teman Salafi-Wahabi yang ahli-ahli dalam ilmu hadis bisa melegahkan pikiran saya):

  A) Apakah dalam masyarakat kera dan binatang sejenisnya ada syari’at? lalu siapa nabinya? apa juga dari bangsa kera ada yang lulus sensor “langit”, atau siapa?

  B) Apakah hukuman yang berlaku untuk masyarakat kera jika berzina itu juga Rajam? sama seperti syari’atnya Nabi Muhammad saw.?

  C) Apa pembuktian perzinahan itu juga diharuskan ada empat saksi?

  D) Dari manakah ‘Amr ibn Maimun tahu bahwa kera itu telah berzina dan kawan-kawannya yang marajamnya itu segadai hukum had? Apakah ‘Amr mengerti bahawa kera? Sekolah di LIPIA, atau fakultas sastra Lughatul Qiradah mana?
  Abu imam´s last blog post ..Biografi Rasulullah S.A.W

 75. Kaabah yang dibangunkan Syiah di Karbala
  TANDA-TANDA SESEORANG TELAH DIPENGARUHI / TERJEBAK DENGAN SYIAH

  JAWAB
  KALO KA’BAH SEPERTI INI UNTUK APA ANTUM SUSAH2 KEIRAN DIMEDAN, JAWA, KALIMANTAN BANYAK KA’BAH MODEL SEPERTI ITU. …. BAHKAN DIMALAYSIA JUGA BANYAK HAMPIR DISEMUA NEGARA BAGIAN. MEMANG BETUL….LUGU DAN AWAM ANTUM INI………

  ITU ADALAH KA’BAH REPLIKA UNTUK ORANG YG AKAN NAIK HAJI. ATAU BAHASA KERENNYA TRAINING HAJI. …..BUAT MALU AJA ANTUM INI…….

  ANTUM BACA TIDAK RUKUN ISLAM SYIAH YG SAMA DENGAN SUNI ? SALAH SATUNYA ADALAH MENUNAIKAN IBADAH HAJI……..TOLONG KALO COPAS ITU YG BERMUTU DAN MASUK AKAL SEDIKIT……. KAYAK ORG BODOH SAJA PEMERHATI BLOK INI ANTUM BUAT
  Abu imam´s last blog post ..Biografi Rasulullah S.A.W

 76. berikut saya kasih link youtube pernyataan ketua MUI INDONESIA dan berita yg dimuat oleh media netral tentang syiah.

  LIHAT YOUTUBE INI
  http://www.youtube.com/watch?v=OtXgEPr7rI8
  pernyataan ketua MUI: SYIAH BUKAN ALIRAN SESAT. TAPI ADALAH MUSLIM SEPERTI KITA.

  http://www.suarajabar.com/nasional/humaniora/299-mui-syiah-bukan-aliran-sesat.html
  Pernyataan ulama /MUI-INDONESIA : syiah bukan aliran sesat keislaman mereka syah.
  Abu imam´s last blog post ..Biografi Rasulullah S.A.W

 77. Nikah mut’ah klu di halalkan samalah seperti pelacur taraf seorang wanita. mmglah nabi pernah menghalalkan tp kemudiannya nabi sndr telah mengharamkannya. kesian wanita jadi hamba seks dn pemuas nafsu saja. takkanlah anda xboleh fikirkan apa kesan buruk nikah mut’ah ni??? Astagfirullahalazim, pelihara lah kami dan ahli keluarga kami ya Allah dari tersesat jauh.

 78. abu imam: kalo mut’ah itu dibenarkn, knp pemimpn anda tidak membenarkn anak dan isteri mereka dimut’ahkn kpd tetamu..adakh pnikahan itu skdr seks n memuaskn nafsu..bknkh merendahkn martabat wanita?? maka tiada bezany spt pelakon porno..dibayar utk wang dan kepuasan tanpa ada tggungjawab..sekiraany anak dilahirkn hasil hbng mut’ah itu, maka anak itu akn dbinkan atau dibintikan siapa?? bknkh mnzalimi anak itu shgga digelar anak xsah taraf..islam agama yg mementingkn seluruh organisasi masyarakat dan tdak mletakkn hukum atas dasar nafsu hingga mnzalimi pihak lain secara lgsg atau tidak.anda kata dbenarkn pbuatan mncederakan diri oleh mazhab lain ats dasar kebebasan walhal perkara tersebut menyesatkn..jgn bertaqiyah kwn..pengikut agama syiah 12imam adalah pengamal ajaran mncederakan diri pd hari asyura..

 79. Taqiyah, itu kuatnya Syiah. Kuat kan hati saudara-saudari. Mulut mereka berbisa. Takut kita yg tak kuat akan terikut. Assalammualaikum. :)

 80. Tp psl kaabah di Karbala 2 katenye replika sahaje..pandai btl dye nk menipu..Karbala 2 tanah suci syiah thats why la solat pn nk kne sujud pada batu Karbala..Btl2 lidah bercabang 10 la..bahaya btl manusia mcm nie

 81. assalamualaikum
  bagaimana saya nk mulakan ..
  apa yang sy baca diatas kebaykkn ada pada tunang saya ..
  dia syiah ali!

  mcm mana sy nk menyedarkan dia yang dia dah terpesong jauh dari ajaran sebenar?? bantulah sy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge